Den påtænkte udvidelse af Hornbæk Havn kræver et tillæg til kommuneplanen – du kan komme med input til planlægningen frem til den 2. januar 2023.

Byrådet besluttede den 30. maj 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for Hornbæk Havn. Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af havnebassinet mod øst og sikre rekreative opholdsmuligheder på land.

Arealet, der ønskes inddraget til havnebassin, er udpeget som en del af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for at muliggøre havneudvidelsen.

Lokalplan og kommuneplan
En lokalplan er en detaljeret, fysisk plan, som fastlægger den mulige udvikling inden for et afgrænset geografisk område, mens kommuneplanen er den overordnede fysiske plan for hele kommunen.

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. For at muliggøre udvidelsen af havnebassinet skal der reduceres i kommuneplanens retningslinje Naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Det mørkegrønne areal udgør økologiske forbindelser i Grønt Danmarkskort. Udpegningen foreslås reduceret med arealerne markeret med rødt:

Pressefoto

Kom med dine ideer og forslag
Høringsperioden for kommuneplantillæg 25 løber fra den 5. december til den 2. januar 2023.

Kilde.