Frisør Shahana
Sauntevej 104
3100 Hornbæk
Tlf: 40 95 03 89